Trường : THPT Nguyễn Đức Mậu
Học kỳ 2, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 15/01/2018

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Quang                                                   10C4 10C4      
TuấnToán                               11C6                 11C6   11C6 11C6    
Vượng   10C4 10C4   12C1           12C7 12C7       12C1 12C1       12C1 12C1   12C7 10C4     12C7   12C1
Hữu       12C9   12C9 12C9     12C2           12C2 12C2   12C9 12C9 12C2 12C2                
Xuân   11C9   11C9   11C3 11C3       11C3 12C6 11C3       12C6 11C9 11C9             12C6 12C6 11C3   11C3
Diện           10C9 10C9 10C5   11C11     10C8 10C8 10C5 10C5 10C5   10C8   11C11 10C8 10C8 10C5   11C11 11C11      
Tú Toán   10C12 10C12     10C1 10C1 10C12         10C1 10C1             10C1 12C10 12C10     12C10 12C10   10C12 10C1
VinhToan     11C7 11C7     11C1   12C4                 11C1 11C1 12C4       11C1 11C1     12C4 12C4 11C1
TâmToan     10C2       12C5 12C5               10C2 10C2 12C5     12C5 10C2 10C9 10C9   10C9 12C5 10C2   10C2
HangToan   11C2 11C2     11C8   10C11 10C11     10C11 11C8 11C8 10C11       11C8 11C2               11C2 11C2 11C2
OanhToan   11C10 10C6         11C5 10C3 10C3 11C5   10C6 11C10 10C3           11C5   10C3 11C10 11C10 10C3 11C5 11C5    
LiênToan   10C6   12C3       10C6   12C11   10C6   12C3 12C3             12C11 12C3   12C3   12C11 12C11   12C3
NhànToan       11C12 11C12   10C7 10C7   10C10   10C7 10C7   11C12   11C6   10C10 10C10   10C10 10C10 11C12 10C7          
HiềnToan                                                            
NgaToan     12C8 12C8     12C12 11C7 11C4   11C4 11C4 12C8 12C8   12C12     12C8 11C7 11C4   12C12 12C12            
Hai T   11C12 12C11   12C5   11C8 12C7 12C2 11C12   12C4 12C6 12C12 11C1   11C8 12C10 12C1 12C3           12C8 11C1 12C9    
PhươngTin                                                 11C5 11C5        
SơnTin   10C7 11C10 10C2 10C1 10C11 10C3   11C3 11C10           10C12 11C2 11C11   10C7 10C3   11C3 10C12 11C11 11C2 10C11 10C1 10C2  
Trúc   10C9 10C8 10C5 10C6 10C4 10C6   11C7 11C4 11C9 11C7 10C10   10C4 11C9 11C4 10C9   11C6 10C8   11C6 10C10 10C5          
HuêTin                                                            
SơnA           12C5 12C7   12C11 12C3     12C2 10C6 12C11 10C6 10C8   10C7 12C5 10C7   12C7 10C6     10C7   10C8  
SơnB     11C4       11C9 10C2   10C11           12C11     10C2 10C3 11C9 10C3   10C11 11C4   10C2   10C3 10C3
Năm   11C5   12C10   12C10 12C1   12C10     11C12   11C5 12C1 12C9   11C12 11C5   11C12     12C1 12C9          
Quyết     11C3 12C2 12C12               11C10 11C3 12C2     12C12   11C1 11C10 11C1 11C4   12C2   11C4   11C1 12C2
Hoài   12C6       10C12     12C3 12C6               10C5   10C12 11C1   10C5 12C3 12C6 11C1 10C5   12C3 12C6
LộcLy   10C1   11C11   10C10 11C11 11C12     10C10 10C1 10C9   12C4 10C9   10C1 12C4             11C12 10C10 10C9    
LinhLy       11C10 11C2 12C8   12C9     11C10 11C2   11C7               11C2 12C8   11C8   11C8   11C7 12C8
Hanh   11C3     11C6           11C2 11C6 10C4   11C3   11C11 11C6     11C2   10C4 11C11 11C3     10C4   10C4
Duyen   11C8 11C6     11C5 11C7   11C9 12C5 11C6 11C5 12C12   12C7 12C6   12C8   12C1 12C4 11C7   11C8 11C9          
Dũng   10C10                 10C6     10C5   10C3 10C10 10C4       10C6       10C5   10C3 10C4 10C5
Thuận     12C12     11C2 11C5                 12C7 12C8       12C9 11C5 11C2     12C9 12C7 12C12 12C8 11C5
Hoàng   10C11 10C1     11C6 10C12   10C2   10C12   11C7               11C7 10C11 10C1     10C2     11C6 11C6
    11C1   11C3 12C2 12C6     12C4           11C2   12C1     12C3 11C4 12C5   12C7     12C8   12C7
Chương   11C1   10C8       10C8 11C12   10C7 11C1 11C12                 10C9   11C3   10C7 11C3   10C9 10C7
Lài       12C11   12C4 11C4 12C10     12C3   12C5 12C10   11C4 12C3 11C8 12C5             12C11 12C4   11C8 12C4
ĐàoTD       12C1   11C10   12C2 12C1             11C10 11C9   12C6       11C11 12C6   12C2   11C11 11C9 11C11
Thành   11C6     11C9                     11C12   11C10 11C7 11C5               11C8 11C11  
Lĩnh             12C10 12C11   12C12   12C9                                    
Hùng       10C12 10C8   10C8   10C10 11C5     11C1 11C6 10C10   11C5 11C3 10C5 10C1   10C5 11C1 11C6 11C7 11C3 10C12 11C7 10C1  
Thanh   12C10   12C12 10C3 10C7 10C4   12C5 10C2 10C2   12C10 12C1 12C9   12C12   10C6 12C7 10C4 12C9   10C3 12C5 12C7 12C1 10C7 10C6  
TúHoa   12C3   11C2 11C8 11C12 12C2 11C8   11C9 12C2 12C8 11C11   11C9 11C11   12C6 12C11 11C12 12C6   12C11 11C2 12C4 12C4 12C8 12C3    
mận         11C10           10C11     11C4 10C9       10C11 11C4           11C10 10C9      
Nhung                                                            
Thái                                                            
ThuỷHoa                                                            
Hồ Nhàn     10C7 10C3 10C5     10C3 10C5 10C6   10C3 10C5 10C4 10C7   10C7 10C6 10C4 10C8   10C4   10C8 10C6          
Ban         12C11   11C12 11C2   12C1   12C1 12C11   12C12   11C1     12C11   11C12     12C12   12C12 12C1   11C12
Huệ     11C9   10C9   11C10 11C4   10C8 10C9 11C11                 10C9   11C8   10C2       11C3 11C8
TuấnS   12C7   12C4 11C7     12C4   12C7 12C4   11C5 12C7 11C6                              
T. NhànS         12C3               12C3 10C11 12C8 12C8   12C3   10C11                    
Cúc   12C2 12C6               12C5 12C2 10C2         10C12 12C2   10C12 12C5 10C2     10C12     12C6 10C12
Yen     12C10   10C10               12C9 10C10   10C1 10C11     12C10 12C10     10C1 10C1     10C10 12C9 10C10
Tuyết   12C1 12C1     12C3 12C3   12C7   12C10 12C10 12C1     12C3 12C7   12C10   12C7 12C7   12C10            
Mai Hiên     10C10 10C10 10C12 10C2 10C2         10C10 10C12 10C12     10C12 10C2                        
Vân   11C7       11C7   11C6 11C6   11C7 10C8       11C7 11C7                 11C6 10C8 10C8   11C7
Ph Hà   12C9 12C9 11C8       12C6 12C6 11C8 11C8 11C8   12C4 12C6           11C8 12C6 12C2 12C9     12C9 12C2 12C2  
HòaVan     12C5               12C12 12C12       12C5 12C5     11C9 12C12   11C9 11C9   11C9   11C9 12C12 11C9
L.Hiền     10C11 10C11                 11C2 11C2 10C6 10C11 10C6   11C2   10C11 10C12       10C6 10C6   10C11 10C11
Nga.van   12C8   11C4 11C4   12C8 12C8                   11C4 11C10     11C10 11C10 11C4   11C4   11C10 11C10 11C10
Miên   10C5     10C7 10C5 10C5   10C7 10C7           10C7 10C3 10C3       10C1 11C5 11C5 10C3 10C1 10C1 10C5 11C5  
Phượng.Van   12C4                 12C11 12C11       12C4 12C4   11C3 11C3 12C11 11C3   12C11 11C12     11C12 11C12 12C11
Huế.Van   11C11 10C9 10C9 11C1 11C11   11C1 11C1 10C9 10C4 10C4   11C11 11C11 10C4 10C4   11C11 10C9                    
Hiền.Sư   12C12 12C2     12C1 12C11                                              
Thắng       11C6 12C7     12C3 11C2 11C1 12C6     12C9 11C4 11C5 12C10       11C3   12C4 12C5 12C8          
Vinh.Sư   10C2     10C4 11C9   11C10 10C1   10C1 10C2   10C3   11C8   11C7 10C3 10C4                    
Hằng.Sư           10C6 10C10   10C9 10C12 10C5 10C12   10C9 10C8 10C10   10C7   10C5 10C6 11C11 10C11   10C8 10C11 11C12   10C7  
Tuấn.GD     11C8 11C5   12C12   10C4 12C9   12C9   10C3 10C2   12C10 10C1 12C11       11C6   11C7            
Thủy.GD       12C7 12C6           11C12   10C11       11C3   10C9       11C12 12C8 10C12 10C10   11C1 11C4 11C4
Minh.GD   10C8   10C6     11C2 12C1 11C11     11C9   12C5 11C10     10C8 12C3 12C2 10C5 12C4 10C7              
Hòa.Đia   12C5     12C8 10C8     10C12 12C8   12C3   12C2 12C5             12C8   12C2 10C10 12C3   10C11 12C5  
ThuyDia       12C6 11C5               12C7 11C1     11C10 12C9 12C7 12C6     12C9   12C1 12C1 11C7 11C4   12C9
Phượng.Địa   12C11 11C11   12C4     11C3 12C12 11C6             12C11   11C12 12C12       12C4 12C10   11C2   12C10 12C12
Lieu     10C3   10C2       10C4 10C1   10C5   11C9 10C1             10C7   10C2 10C9 11C8 10C3 10C6   10C9
TuấnAnh   10C3 11C12 10C4   10C3 11C6   11C8 10C4 10C3   11C6 11C12 11C8   11C12   11C6 11C8 11C6 11C8   10C4            
Diệu     12C7 10C1   12C7   10C1 10C8   10C8         10C8   12C7 10C1             10C8   12C5 12C7 10C8
Thu   11C4 11C5 11C3 11C11 11C4   11C11 11C5 11C3 11C11 11C3 11C4   11C5 11C3   11C5 11C4 11C11                    
Ngọc.Anh       12C5 12C2           12C1 12C5     10C2     12C2   10C2 10C2   12C1     12C5 12C2   12C1 12C5
Lộc.Anh     12C4 11C1 12C10 11C1 12C4     12C10 11C1   12C4   12C10 11C1   12C4               12C12   12C10   12C10
Hiền.Anh           12C11   12C12 11C10 11C7   11C10   12C11 11C7       12C12 11C10   12C12 11C7   12C11 11C7 11C10   12C11  
Hương.Anh                                                            
Chung           12C6   11C9 12C8 11C2 12C8   11C9 12C6 11C2     11C2   12C8 12C8 11C9 12C6   11C2   11C9 12C6    
Bich     10C5 10C7 10C11   10C11 10C9   10C5   10C9   10C7 10C12   10C9 10C11 10C12       10C12 10C7 10C11     10C12 10C5  
Hoa Anh     12C3   12C9     10C10 10C6 12C9             12C9 10C10   10C6 10C10 12C3 10C6       12C3   10C10 10C6

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 15-01-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net