Trường : THPT Nguyễn Đức Mậu
Học kỳ 2, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 15/01/2018

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết Thực dạy Tổng
Quang Toán2 10C4(2) 2 2
TuấnToán Toán4 11C6(4) 4 4
Vượng Sinh hoạt 12C1(1) 13 13
Toán3 10C4(3)
Toán4 12C7(4)
Toán5 12C1(5)
Hữu Toán5 12C2(5), 12C9(5) 10 10
Xuân Sinh hoạt 11C3(1) 14 14
Toán4 11C9(4), 12C6(4)
Toán5 11C3(5)
Diện Toán2 10C9(2) 16 16
Toán4 11C11(4)
Toán5 10C5(5), 10C8(5)
Tú Toán Sinh hoạt 10C1(1) 14 14
Toán4 10C12(4), 12C10(4)
Toán5 10C1(5)
VinhToan Sinh hoạt 11C1(1) 12 12
Toán2 11C7(2)
Toán4 12C4(4)
Toán5 11C1(5)
TâmToan Sinh hoạt 10C2(1) 14 14
Toán3 10C9(3)
Toán5 10C2(5), 12C5(5)
HangToan Sinh hoạt 11C2(1) 14 14
Toán4 10C11(4), 11C8(4)
Toán5 11C2(5)
OanhToan Toán2 10C6(2) 16 16
Toán4 11C10(4)
Toán5 10C3(5), 11C5(5)
LiênToan Sinh hoạt 12C3(1) 13 13
Toán3 10C6(3)
Toán4 12C11(4)
Toán5 12C3(5)
NhànToan Toán1 11C6(1) 15 15
Toán4 11C12(4)
Toán5 10C7(5), 10C10(5)
HiềnToan 0 0
NgaToan Toán3 11C7(2) 15 15
Toán4 11C4(4), 12C12(4)
Toán5 12C8(5)
Hai T Tin học 11C1(2), 11C8(2), 11C12(2), 12C1(1), 12C2(1), 12C3(1), 12C4(1), 12C5(1), 12C6(1), 12C7(1), 12C8(1), 12C9(1), 12C10(1), 12C11(1), 12C12(1) 18 18
PhươngTin Tin học 11C5(2) 2 2
SơnTin Tin học 10C1(2), 10C2(2), 10C3(2), 10C7(2), 10C11(2), 10C12(2), 11C2(2), 11C3(2), 11C10(2), 11C11(2) 20 20
Trúc Tin học 10C4(2), 10C5(2), 10C6(2), 10C8(2), 10C9(2), 10C10(2), 11C4(2), 11C6(2), 11C7(2), 11C9(2) 20 20
HuêTin 0 0
SơnA Cong nghe 12C2(1), 12C3(1) 16 16
LÝ2 10C8(2), 12C5(2), 12C7(2), 12C11(2)
LÝ3 10C6(3), 10C7(3)
SơnB Sinh hoạt 10C3(1) 14 14
Cong nghe 12C11(1)
LÝ2 10C11(2), 11C4(2), 11C9(2)
LÝ3 10C2(3), 10C3(3)
Năm Cong nghe 12C10(1) 14 14
LÝ2 12C9(2), 12C10(2)
LÝ3 11C5(3), 11C12(3), 12C1(3)
Quyết Sinh hoạt 12C2(1) 15 15
Cong nghe 11C3(2), 11C4(2)
LÝ2 11C10(2), 12C12(2)
LÝ3 11C1(3), 12C2(3)
Hoài Sinh hoạt 12C6(1) 14 14
Cong nghe 11C1(2)
LÝ2 10C12(2)
LÝ3 10C5(3), 12C3(3), 12C6(3)
LộcLy Cong nghe 11C11(2), 11C12(2) 15 15
LÝ2 12C4(2)
LÝ3 10C1(3), 10C9(3), 10C10(3)
LinhLy Sinh hoạt 12C8(1) 13 13
Cong nghe 11C10(2), 12C9(1)
LÝ2 11C7(2), 11C8(2), 12C8(2)
LÝ3 11C2(3)
Hanh Sinh hoạt 10C4(1) 14 14
Cong nghe 11C2(2)
LÝ2 11C11(2)
LÝ3 10C4(3), 11C3(3), 11C6(3)
Duyen Cong nghe 11C5(2), 11C6(2), 11C7(2), 11C8(2), 11C9(2), 12C1(1), 12C4(1), 12C5(1), 12C6(1), 12C7(1), 12C8(1), 12C12(1) 17 17
Dũng Sinh hoạt 10C5(1) 11 11
Thể dục 10C3(2), 10C4(2), 10C5(2), 10C6(2), 10C10(2)
Thuận Sinh hoạt 11C5(1) 13 13
Thể dục 11C2(2), 11C5(2), 12C7(2), 12C8(2), 12C9(2), 12C12(2)
Hoàng Sinh hoạt 11C6(1) 13 13
Thể dục 10C1(2), 10C2(2), 10C11(2), 10C12(2), 11C6(2), 11C7(2)
Sinh hoạt 12C7(1) 13 13
GDQP 11C1(1), 11C2(1), 11C3(1), 11C4(1), 12C1(1), 12C2(1), 12C3(1), 12C4(1), 12C5(1), 12C6(1), 12C7(1), 12C8(1)
Chương Sinh hoạt 10C7(1) 13 13
Thể dục 10C7(2), 10C8(2), 10C9(2), 11C1(2), 11C3(2), 11C12(2)
Lài Sinh hoạt 12C4(1) 15 15
Thể dục 11C4(2), 11C8(2), 12C3(2), 12C4(2), 12C5(2), 12C10(2), 12C11(2)
ĐàoTD Sinh hoạt 11C11(1) 13 13
Thể dục 11C9(2), 11C10(2), 11C11(2), 12C1(2), 12C2(2), 12C6(2)
Thành GDQP 11C5(1), 11C6(1), 11C7(1), 11C8(1), 11C9(1), 11C10(1), 11C11(1), 11C12(1) 8 8
Lĩnh GDQP 12C9(1), 12C10(1), 12C11(1), 12C12(1) 4 4
Hùng Hóa2 10C1(2), 10C5(2), 10C8(2), 10C10(2), 10C12(2), 11C1(2), 11C3(2), 11C5(2), 11C6(2), 11C7(2) 20 20
Thanh Hóa2 10C2(2), 10C3(2), 10C4(2), 10C6(2), 10C7(2), 12C1(2), 12C5(2), 12C7(2), 12C9(2), 12C10(2), 12C12(2) 22 22
TúHoa Hóa2 11C2(2), 11C8(2), 11C9(2), 11C11(2), 11C12(2), 12C2(2), 12C3(2), 12C4(2), 12C6(2), 12C8(2), 12C11(2) 22 22
mận Hóa2 10C9(2), 10C11(2), 11C4(2), 11C10(2) 8 8
Nhung 0 0
Thái 0 0
ThuỷHoa 0 0
Hồ Nhàn Cong nghe 10 10C3(2), 10C4(2), 10C5(2), 10C6(2), 10C7(2), 10C8(2) 17 17
Sinh1 10C3(1), 10C4(1), 10C5(1), 10C6(1), 10C7(1)
Ban Sinh hoạt 11C12(1) 14 14
Sinh1 11C1(1), 11C2(1)
Sinh2 11C12(2)
Sinh3 12C1(3), 12C11(3), 12C12(3)
Huệ Sinh hoạt 11C8(1) 12 12
Cong nghe 10 10C9(2)
Sinh1 10C2(1), 10C8(1), 10C9(1), 11C3(1), 11C4(1), 11C8(1), 11C9(1), 11C10(1), 11C11(1)
TuấnS Sinh1 11C5(1), 11C6(1), 11C7(1) 9 9
Sinh3 12C4(3), 12C7(3)
T. NhànS Cong nghe 10 10C11(2) 7 7
Sinh2 12C8(2)
Sinh3 12C3(3)
Cúc Sinh hoạt 10C12(1) 13 13
Cong nghe 10 10C2(2), 10C12(2)
Sinh1 10C12(1)
Sinh2 12C5(2), 12C6(2)
Sinh3 12C2(3)
Yen Sinh hoạt 10C10(1) 13 13
Cong nghe 10 10C1(2), 10C10(2)
Sinh1 10C1(1), 10C10(1), 10C11(1)
Sinh2 12C9(2)
Sinh3 12C10(3)
Tuyết Van3 12C1(3), 12C3(3) 14 14
Van4 12C7(4), 12C10(4)
Mai Hiên Van3 10C2(3), 10C10(3) 10 10
Van4 10C12(4)
Vân Sinh hoạt 11C7(1) 12 12
Van3 10C8(3), 11C6(3)
Van5 11C7(5)
Ph Hà Van1 12C4(1) 17 17
Van3 12C2(3)
Van4 12C6(4), 12C9(4)
Van5 11C8(5)
HòaVan Sinh hoạt 11C9(1) 13 13
Van3 12C5(3)
Van4 12C12(4)
Van5 11C9(5)
L.Hiền Sinh hoạt 10C11(1) 14 14
Van1 10C12(1)
Van3 11C2(3)
Van4 10C6(4)
Van5 10C11(5)
Nga.van Sinh hoạt 11C10(1) 14 14
Van3 12C8(3)
Van5 11C4(5), 11C10(5)
Miên Van3 10C1(3), 10C3(3), 11C5(3) 17 17
Van4 10C5(4), 10C7(4)
Phượng.Van Sinh hoạt 12C11(1) 14 14
Van3 11C3(3), 11C12(3), 12C4(3)
Van4 12C11(4)
Huế.Van Van3 11C1(3) 16 16
Van4 10C4(4), 10C9(4)
Van5 11C11(5)
Hiền.Sư Sử1 12C1(1), 12C2(1), 12C11(1), 12C12(1) 4 4
Thắng Sử1 11C1(1), 11C2(1), 11C3(1), 11C4(1), 11C5(1), 11C6(1), 12C3(1), 12C4(1), 12C5(1), 12C6(1), 12C7(1), 12C8(1), 12C9(1), 12C10(1) 14 14
Vinh.Sư Sử1 11C7(1), 11C8(1), 11C9(1), 11C10(1) 12 12
Sử2 10C1(2), 10C2(2), 10C3(2), 10C4(2)
Hằng.Sư Sử1 11C11(1), 11C12(1) 18 18
Sử2 10C5(2), 10C6(2), 10C7(2), 10C8(2), 10C9(2), 10C10(2), 10C11(2), 10C12(2)
Tuấn.GD GDCD 10C1(1), 10C2(1), 10C3(1), 10C4(1), 11C5(1), 11C6(1), 11C7(1), 11C8(1), 12C9(2), 12C10(1), 12C11(1), 12C12(1) 13 13
Thủy.GD Sinh hoạt 11C4(1) 13 13
GDCD 10C9(1), 10C10(1), 10C11(1), 10C12(1), 11C1(1), 11C3(1), 11C4(1), 11C12(2), 12C6(1), 12C7(1), 12C8(1)
Minh.GD GDCD 10C5(1), 10C6(1), 10C7(1), 10C8(2), 11C2(1), 11C9(1), 11C10(1), 11C11(1), 12C1(1), 12C2(1), 12C3(1), 12C4(1), 12C5(1) 14 14
Hòa.Đia Địa lý1 10C8(1), 10C10(1), 10C11(1), 10C12(1) 14 14
Đia lý 2 12C2(2), 12C3(2)
Địa lý 3 12C5(3), 12C8(3)
ThuyDia Sinh hoạt 12C9(1) 14 14
Địa lý1 11C1(1), 11C4(1), 11C5(1), 11C7(1), 11C10(1)
Đia lý 2 12C1(2), 12C6(2), 12C7(2), 12C9(2)
Phượng.Địa Sinh hoạt 12C12(1) 14 14
Địa lý1 11C2(1), 11C3(1), 11C6(1), 11C11(1), 11C12(1)
Đia lý 2 12C4(2), 12C10(2), 12C11(2), 12C12(2)
Lieu Sinh hoạt 10C9(1) 14 14
Địa lý1 10C4(1), 10C5(1), 10C6(1), 10C7(1), 10C9(1), 11C8(1), 11C9(1)
Đia lý 2 10C1(2), 10C2(2), 10C3(2)
TuấnAnh Anh3 10C3(3), 10C4(3), 11C12(3) 17 17
Anh4 11C6(4), 11C8(4)
Diệu Sinh hoạt 10C8(1) 13 13
Anh1 12C5(1)
Anh3 10C1(3)
Anh4 10C8(4), 12C7(4)
Thu Anh4 11C3(4), 11C4(4), 11C5(4), 11C11(4) 16 16
Ngọc.Anh Sinh hoạt 12C5(1) 13 13
Anh3 10C2(3), 12C1(3), 12C2(3), 12C5(3)
Lộc.Anh Sinh hoạt 12C10(1) 14 14
Anh1 12C12(1)
Anh4 11C1(4), 12C4(4), 12C10(4)
Hiền.Anh Anh3 12C12(3) 15 15
Anh4 11C7(4), 11C10(4), 12C11(4)
Hương.Anh 0 0
Chung Anh4 11C2(4), 11C9(4), 12C6(4), 12C8(4) 16 16
Bich Anh3 10C5(3), 10C7(3), 10C9(3) 17 17
Anh4 10C11(4), 10C12(4)
Hoa Anh Sinh hoạt 10C6(1) 14 14
Anh3 10C6(3), 12C3(3), 12C9(3)
Anh4 10C10(4)

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 10.0 on 15-01-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net