THỜI KHÓA BIỂU

Chủ nhật - 03/12/2017 02:26
THỜI KHÓA BIỂU TOÀN TRƯỜNG HỌC KỲ 1 -  NĂM HỌC 2017- 2018
Áp dụng từ thứ 2 ngày 20/11/2017
Thø   10C1 10C2 10C3 10C4 10C5 10C6 10C7 10C8 10C9 10C10
2 1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO
2 LÝ3 - LộcLy Van3 - L.Hiền Hóa3 - Thanh Van4 - Huế.Van Sinh2 - Nhàn Dia2 - Hồng.Địa TIN - SơnTin Van5 - Vân Toán3 - Toán Toán4 - Hữu
3 Hóa3 - Hùng Van3 - L.Hiền Anh4 - Thu Hóa2 - Nhung Van4 - Miên TD - Dũng Toán4 - HiềnToan TIN - Trúc Toán3 - Toán Van5 - Hiên
4 TIN - SơnTin Toán4 - TâmToan Congnghe10 - Nhàn GDQP - Thành LÝ3 - Hoài GDCD - Minh.GD TD - Chương GDQP - Lĩnh Anh3 - Ngọc.Anh Toán4 - Hữu
5 Sử1 - Vinh.Sư Hóa3 - Thái GDQP - Thành Anh3 - TuấnAnh Congnghe10 - Nhàn Van4 - Miên Dia2 - Hồng.Địa Anh3 - Diệu TIN - Trúc Sinh1 - Yen
3 1 Anh4 - Diệu Hóa3 - Thái LÝ3 - SơnB TIN - Trúc Van4 - Miên Sử1 - Hằng.Sư Toán4 - HiềnToan Van5 - Vân Toán2 - Toán Van5 - Hiên
2 Toán4 - Toán Dia2 - Hòa.Đia Anh4 - Thu Hóa2 - Nhung Van4 - Miên Toán4 - HiềnToan Sinh2 - Nhàn TD - Chương Van4 - Huế.Van Van5 - Hiên
3 Toán4 - Toán LÝ3 - SơnB Sinh1 - Nhàn GDCD - Tuấn.GD Toán4 - Diện Anh3 - Anh Van4 - Vân Anh1 - Bich Van4 - Huế.Van TIN - Trúc
4 Sinh1 - Yen TD - Hoàng Van3 - Huế.Van Dia2 - Lieu Hóa2 - Nhung Van4 - Miên Van4 - Vân Sinh1 - Nhàn Anh3 - Ngọc.Anh Anh4 - Hiền.Anh
5 Dia2 - Hồng.Địa Anh4 - Ngọc.Anh Dia2 - Lieu Anh3 - TuấnAnh Anh3 - Bich Van4 - Miên TIN - SơnTin LÝ2 - SơnA Hóa2 - ThuỷHoa Congnghe10 - Yen
4 1 Toán4 - Toán Anh4 - Ngọc.Anh Toán4 - OanhToan Anh3 - TuấnAnh TIN - Trúc Anh3 - Anh Van4 - Vân Anh3 - Diệu Van4 - Huế.Van Van5 - Hiên
2 TD - Hoàng Toán4 - TâmToan TIN - SơnTin Toán2 - Quang LÝ3 - Hoài TD - Dũng Van4 - Vân Congnghe10 - Huệ Hóa2 - ThuỷHoa Dia2 - Hồng.Địa
3 Anh4 - Diệu Toán4 - TâmToan GDCD - Tuấn.GD TIN - Trúc GDCD - Minh.GD Dia2 - Hồng.Địa Hóa2 - Nhung Van5 - Vân LÝ3 - LộcLy Van5 - Hiên
4 Toán4 - Toán GDCD - Tuấn.GD Anh4 - Thu Van4 - Huế.Van Van4 - Miên LÝ3 - SơnA Anh3 - Bich Dia2 - Hòa.Đia Sinh2 - Nhàn TD - Dũng
5 Hóa3 - Hùng Congnghe10 - Cúc Hóa3 - Thanh Toán2 - Quang Dia2 - Hồng.Địa TIN - Trúc Sinh2 - Nhàn Toán4 - Diện Van4 - Huế.Van Hóa2 - Nhung
5 1 Van3 - Miên Van3 - L.Hiền TD - Dũng Van4 - Huế.Van Toán4 - Diện GDQP - Thành Sử1 - Hằng.Sư Hóa2 - ThuỷHoa LÝ3 - LộcLy GDQP - Lĩnh
2 GDCD - Tuấn.GD GDQP - Thành Anh4 - Thu Van4 - Huế.Van Toán4 - Diện Toán4 - HiềnToan Dia2 - Hồng.Địa Sử1 - Hằng.Sư Sinh2 - Nhàn Anh4 - Hiền.Anh
3 LÝ3 - LộcLy Dia2 - Hòa.Đia Van3 - Huế.Van TD - Dũng GDQP - Thành Sinh2 - Nhàn Toán4 - HiềnToan GDCD - Minh.GD TIN - Trúc Toán4 - Hữu
4 Anh4 - Diệu LÝ3 - SơnB Van3 - Huế.Van LÝ3 - Hanh Sinh2 - Nhàn Hóa2 - Thanh LÝ3 - SơnA Van5 - Vân Congnghe10 - Huệ Toán4 - Hữu
5 GDQP - Thành Sử1 - Vinh.Sư Sử1 - Hằng.Sư Sinh2 - Nhàn Anh3 - Bich LÝ3 - SơnA Hóa2 - Nhung Van5 - Vân Dia2 - Lieu LÝ2 - LộcLy
6 1 Hóa3 - Hùng Anh4 - Ngọc.Anh TIN - SơnTin TD - Dũng Hóa2 - Nhung Congnghe10 - T.NhànS Congnghe10 - Yen TIN - Trúc GDCD - Thủy.GD Sử1 - Hằng.Sư
2 LÝ3 - LộcLy TIN - SơnTin LÝ3 - SơnB Congnghe10 - Nhàn Sử1 - Hằng.Sư TIN - Trúc Toán4 - HiềnToan Dia2 - Hòa.Đia TD - Chương Dia2 - Hồng.Địa
3 Congnghe10 - Yen TD - Hoàng Toán4 - OanhToan LÝ3 - Hanh TD - Dũng Anh3 - Anh GDCD - Minh.GD TD - Chương Dia2 - Lieu Anh4 - Hiền.Anh
4 TD - Hoàng Toán4 - TâmToan Toán4 - OanhToan Sinh2 - Nhàn Dia2 - Hồng.Địa LÝ3 - SơnA Anh3 - Bich Toán4 - Diện Anh3 - Ngọc.Anh TIN - Trúc
5 Dia2 - Hồng.Địa Hóa3 - Thái Hóa3 - Thanh Dia2 - Lieu TIN - Trúc Sinh2 - Nhàn LÝ3 - SơnA Toán4 - Diện Sử1 - Hằng.Sư Hóa2 - Nhung
7 1 Van3 - Miên Sinh1 - Cúc Toán4 - OanhToan Toán3 - Vượng TD - Dũng Toán4 - HiềnToan TD - Chương Toán4 - Diện Toán2 - Toán GDCD - Thủy.GD
2 Van3 - Miên LÝ3 - SơnB Dia2 - Lieu Toán3 - Vượng LÝ3 - Hoài Toán4 - HiềnToan LÝ3 - SơnA Anh3 - Diệu GDQP - Thành TD - Dũng
3 TIN - SơnTin Anh4 - Ngọc.Anh TD - Dũng LÝ3 - Hanh Toán4 - Diện Van4 - Miên Anh3 - Bich LÝ2 - SơnA LÝ3 - LộcLy Anh4 - Hiền.Anh
4 Anh4 - Diệu TIN - SơnTin LÝ3 - SơnB Sử1 - Hằng.Sư Anh3 - Bich Hóa2 - Thanh GDQP - Thành Hóa2 - ThuỷHoa TD - Chương LÝ2 - LộcLy
5 SH - Toán SH - TâmToan SH - SơnB SH - Hanh SH - Dũng SH - Anh SH - Chương SH - Diệu SH - Lieu SH - Yen

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây