DS LÀM NHIỆM VỤ THI NGHỀ TAI THPT QL3

Thứ bảy - 07/04/2018 10:16
SỞ GD& ĐT NGHỆ AN      
HỘI ĐỒNG COI THI TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 3      
             
DANH SÁCH CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, COI LÍ THUYẾT, CHẤM THỰC HÀNH
Năm học 2017-2018
             
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ HĐT GV môn  Chấm TH Nghề Ghi chú
1 Lại Thế Quang Hiệu trưởng Chủ tịch      
2 Nguyễn Văn Hữu Tổ trưởng Phó chủ tịch      
3 Hồ Đức Vượng TKHĐ Thư ký      
1 Lê Hồng Sơn Tổ phó Coi lý thuyết, chấm TH Tin học Tin văn phòng  
2 Chu Văn Hải Giáo viên Coi lý thuyết, chấm TH Tin học Tin văn phòng  
3 Nguyễn Thị Ngọc Trúc Giáo viên Coi lý thuyết, chấm TH Tin học Tin văn phòng  
4 Nguyễn Hồng Phương Giáo viên Coi lý thuyết, chấm TH Tin học Tin văn phòng  
5 Đặng Văn Quyết TT CM Coi lý thuyết, chấm TH Vật lý Điện dân dụng  
6 Nguyễn Thanh Sơn Giáo viên  Chấm TH Vật lý Điện dân dụng  
7 Hồ Thanh Lộc Giáo viên Coi lý thuyết, chấm TH Vật lý Điện dân dụng  
8 Đặng Thị Thuỳ Linh Giáo viên Coi lý thuyết, chấm TH Vật lý Điện dân dụng  
9 Vũ Thị Hoài Giáo viên Coi lý thuyết, chấm TH Vật lý Điện dân dụng  
10 Trần Thị Duyên Giáo viên Coi lý thuyết, chấm TH Công nghệ Điện dân dụng  
11 Hồ Thị Huệ Tổ phó Coi lý thuyết, chấm TH Sinh học Làm vườn  
12 Trần Cảnh Ban Giáo viên Coi lý thuyết, chấm TH Sinh học Làm vườn  
13 Hồ Bá Nhàn Giáo viên Coi lý thuyết, chấm TH Sinh học Làm vườn  
14 Trần Văn Tuấn Giáo viên Coi lý thuyết, chấm TH Sinh học Làm vườn  
15 Trần Thị Hải Yến Giáo viên Coi lý thuyết, chấm TH Sinh học Làm vườn  
16 Nguyễn Thị Cúc Giáo viên Coi lý thuyết, chấm TH Sinh học Làm vườn  
17 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Giáo viên Coi lý thuyết, chấm TH Sinh học Làm vườn  
18 Hồ Đức Minh Giáo viên Coi lý thuyết, chấm TH GDCD GT ngoài thực hành  
19 Phan Hoài Thanh Giáo viên Coi lý thuyết, chấm TH Hóa GT ngoài thực hành  
20 Trần Xuân Hoàng Giáo viên Coi lý thuyết, chấm TH Thể dục GT ngoài thực hành  
21 Lê Văn Chương Giáo viên Coi lý thuyết, chấm TH Thể dục GT ngoài thực hành  
22 Nguyễn Văn Đào Giáo viên Coi lý thuyết, chấm TH Thể dục GT ngoài thực hành  
23 Nguyễn Hồng Lĩnh Giáo viên Coi lý thuyết, chấm TH GDQP GT ngoài thực hành  
24 Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên Coi lý thuyết, chấm TH Anh Nhập điểm thực hành  
25 Hồ Thị Vân Giáo viên Coi thi lý thuyết Văn    
26 Trương Thị Phượng Giáo viên Coi thi lý thuyết Văn    
27 Phạm Thị Hà Giáo viên Coi thi lý thuyết Văn    
28 Ngô Thị Miên Giáo viên Coi thi lý thuyết Văn    
29 Mai Thị Nga Giáo viên Coi thi lý thuyết Văn    
30 Lưu Thị Hiền Giáo viên Coi thi lý thuyết Văn    
31 Nguyễn Thị Vinh Giáo viên Coi thi lý thuyết Sử    
32 Nguyễn Thị Thúy Hằng Giáo viên Coi thi lý thuyết Sử    
33 Phạm Văn Hoà Giáo viên Coi thi lý thuyết Địa    
34 Lê Thị Thuỷ Giáo viên Coi thi lý thuyết GDCD    
35 Hồ Thị Nga Giáo viên Coi thi lý thuyết Toán    
36 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Coi thi lý thuyết Anh    
37 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Giáo viên Coi thi lý thuyết Địa    
38 Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên Coi thi lý thuyết Anh    
39 Ngô Văn Vinh Giáo viên Coi thi lý thuyết Toán    
40 Hồ Thị Liên Giáo viên Coi thi lý thuyết Toán    
41 Ngô Thị Oanh Giáo viên Coi thi lý thuyết Toán    
42 Nguyễn Thị Thuý Hằng Giáo viên Coi thi lý thuyết Toán    
43 Phạm Xuân Thành Giáo viên Coi thi lý thuyết TDQP    
44 Mai Văn Dũng Giáo viên Coi thi lý thuyết Thể dục    
45 Hồ Hữu Thuận Giáo viên Coi thi lý thuyết Thể dục    
46 Lê Đình Cơ Giáo viên Coi thi lý thuyết TDQP    
             
DANH SÁCH DỰ PHÒNG        
1 Nguyễn Thị Chung Anh Dự phòng Thủ trưởng đơn vị
2 Nguyễn Thị Nhàn Toán Dự phòng      
3 Nguyễn Văn Hùng Hóa Dự phòng      
4 Hoàng Thị Hạnh Dự phòng Lại Thế Quang
Ghi chú: GV coi thi có mặt tại THPT Quỳnh Lưu 3 vào 8 giờ 00 ngày 11/4/2018.  
  (Lãnh đạo, thư ký có mặt 14 giờ ngày 10/4/2018)      
SỞ GD& ĐT NGHỆ AN      
HỘI ĐỒNG COI THI TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 3      
             
DANH SÁCH CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH, THƯ KÝ, COI LÍ THUYẾT, CHẤM THỰC HÀNH
Năm học 2017-2018
             
TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ HĐT GV môn  Chấm TH Nghề Ghi chú
1 Lại Thế Quang Hiệu trưởng Chủ tịch      
2 Nguyễn Văn Hữu Tổ trưởng Phó chủ tịch      
3 Hồ Đức Vượng TKHĐ Thư ký      
1 Lê Hồng Sơn Tổ phó Coi lý thuyết, chấm TH Tin học Tin văn phòng  
2 Chu Văn Hải Giáo viên Coi lý thuyết, chấm TH Tin học Tin văn phòng  
3 Nguyễn Thị Ngọc Trúc Giáo viên Coi lý thuyết, chấm TH Tin học Tin văn phòng  
4 Nguyễn Hồng Phương Giáo viên Coi lý thuyết, chấm TH Tin học Tin văn phòng  
5 Đặng Văn Quyết TT CM Coi lý thuyết, chấm TH Vật lý Điện dân dụng  
6 Nguyễn Thanh Sơn Giáo viên  Chấm TH Vật lý Điện dân dụng  
7 Hồ Thanh Lộc Giáo viên Coi lý thuyết, chấm TH Vật lý Điện dân dụng  
8 Đặng Thị Thuỳ Linh Giáo viên Coi lý thuyết, chấm TH Vật lý Điện dân dụng  
9 Vũ Thị Hoài Giáo viên Coi lý thuyết, chấm TH Vật lý Điện dân dụng  
10 Trần Thị Duyên Giáo viên Coi lý thuyết, chấm TH Công nghệ Điện dân dụng  
11 Hồ Thị Huệ Tổ phó Coi lý thuyết, chấm TH Sinh học Làm vườn  
12 Trần Cảnh Ban Giáo viên Coi lý thuyết, chấm TH Sinh học Làm vườn  
13 Hồ Bá Nhàn Giáo viên Coi lý thuyết, chấm TH Sinh học Làm vườn  
14 Trần Văn Tuấn Giáo viên Coi lý thuyết, chấm TH Sinh học Làm vườn  
15 Trần Thị Hải Yến Giáo viên Coi lý thuyết, chấm TH Sinh học Làm vườn  
16 Nguyễn Thị Cúc Giáo viên Coi lý thuyết, chấm TH Sinh học Làm vườn  
17 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Giáo viên Coi lý thuyết, chấm TH Sinh học Làm vườn  
18 Hồ Đức Minh Giáo viên Coi lý thuyết, chấm TH GDCD GT ngoài thực hành  
19 Phan Hoài Thanh Giáo viên Coi lý thuyết, chấm TH Hóa GT ngoài thực hành  
20 Trần Xuân Hoàng Giáo viên Coi lý thuyết, chấm TH Thể dục GT ngoài thực hành  
21 Lê Văn Chương Giáo viên Coi lý thuyết, chấm TH Thể dục GT ngoài thực hành  
22 Nguyễn Văn Đào Giáo viên Coi lý thuyết, chấm TH Thể dục GT ngoài thực hành  
23 Nguyễn Hồng Lĩnh Giáo viên Coi lý thuyết, chấm TH GDQP GT ngoài thực hành  
24 Nguyễn Anh Tuấn Giáo viên Coi lý thuyết, chấm TH Anh Nhập điểm thực hành  
25 Hồ Thị Vân Giáo viên Coi thi lý thuyết Văn    
26 Trương Thị Phượng Giáo viên Coi thi lý thuyết Văn    
27 Phạm Thị Hà Giáo viên Coi thi lý thuyết Văn    
28 Ngô Thị Miên Giáo viên Coi thi lý thuyết Văn    
29 Mai Thị Nga Giáo viên Coi thi lý thuyết Văn    
30 Lưu Thị Hiền Giáo viên Coi thi lý thuyết Văn    
31 Nguyễn Thị Vinh Giáo viên Coi thi lý thuyết Sử    
32 Nguyễn Thị Thúy Hằng Giáo viên Coi thi lý thuyết Sử    
33 Phạm Văn Hoà Giáo viên Coi thi lý thuyết Địa    
34 Lê Thị Thuỷ Giáo viên Coi thi lý thuyết GDCD    
35 Hồ Thị Nga Giáo viên Coi thi lý thuyết Toán    
36 Nguyễn Thị Hoa Giáo viên Coi thi lý thuyết Anh    
37 Nguyễn Thị Thanh Thuỷ Giáo viên Coi thi lý thuyết Địa    
38 Nguyễn Thị Ngọc Giáo viên Coi thi lý thuyết Anh    
39 Ngô Văn Vinh Giáo viên Coi thi lý thuyết Toán    
40 Hồ Thị Liên Giáo viên Coi thi lý thuyết Toán    
41 Ngô Thị Oanh Giáo viên Coi thi lý thuyết Toán    
42 Nguyễn Thị Thuý Hằng Giáo viên Coi thi lý thuyết Toán    
43 Phạm Xuân Thành Giáo viên Coi thi lý thuyết TDQP    
44 Mai Văn Dũng Giáo viên Coi thi lý thuyết Thể dục    
45 Hồ Hữu Thuận Giáo viên Coi thi lý thuyết Thể dục    
46 Lê Đình Cơ Giáo viên Coi thi lý thuyết TDQP    
             
DANH SÁCH DỰ PHÒNG        
1 Nguyễn Thị Chung Anh Dự phòng Thủ trưởng đơn vị
2 Nguyễn Thị Nhàn Toán Dự phòng      
3 Nguyễn Văn Hùng Hóa Dự phòng      
4 Hoàng Thị Hạnh Dự phòng Lại Thế Quang
Ghi chú: GV coi thi có mặt tại THPT Quỳnh Lưu 3 vào 8 giờ 00 ngày 11/4/2018.  
  (Lãnh đạo, thư ký có mặt 14 giờ ngày 10/4/2018)      

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây