Trường THPT Nguyễn Đức Mậu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
Ban giám hiệu
1 Lại Thế Quang
Điện thoại:0972967401
Email: quanglt.ndm@nghean.edu.vn
Hiệu trưởng
ThS
Lại Thế Quang
2 Hoàng Thị Bích Hiền
Điện thoại:0976706626
Email: hienhtb.ndm@nghean.edu.vn
Phó hiệu trưởng
ThS
Hoàng Thị Bích Hiền
3 Trần Quốc Tuấn
Điện thoại:0917856082
Email: tranquoctuanndm@gmail.com
Phó hiệu trưởng
ThS
Trần Quốc Tuấn
Tổ Toán - Tin
4 Hồ Đức Vượng
Điện thoại:0949876333
Email: hoducvuong@yahoo.com.vn
Giáo viên
Chi ủy viên
ThS
Hồ Đức Vượng
5 Hồ Thị Nga
Điện thoại:0989609715
Email: htnga.ndm@gmail.com
Giáo viên
ThS
Hồ Thị Nga
6 Hoàng Thị Thanh Xuân
Điện thoại:0914431798
Email: lequang1972@gmail.com
Giáo viên
CN
Hoàng Thị Thanh Xuân
7 Ngô Văn Vinh
Điện thoại:0978130181
Email: ngovanvinh130181@gmail.com
Giáo viên
Tổ phó bộ môn
CN
Ngô Văn Vinh
8 Nguyễn Văn Hữu
Điện thoại:0986598814
Email: nguyenvanhuu814@gmail.com
Tổ trưởng bộ môn
ThS
Nguyễn Văn Hữu
9 Phan Thị Tâm
Điện thoại:0913720378
Email: thanhtamc3ndm@gmail.com
Giáo viên
CN
Phan Thị Tâm
10 Hồ Thị Liên
Điện thoại:01665660007
Email: hothilien83@gmail.com
Giáo viên
CN
Hồ Thị Liên
11 Nguyễn Thị Hiền
Điện thoại:0985970073
Email: nguyenhien901011@gmail.com
Giáo viên Nguyễn Thị Hiền
12 Trần Huy Diện
Điện thoại:0982252048
Email: trandien999@gmail.com
UV BCH Công Đoàn Trần Huy Diện
13 Nguyễn Thị Thúy Hằng (T)
Điện thoại:01666800314
Email: hanghieundm@gail.com
Giáo viên
CN
Nguyễn Thị Thúy Hằng (T)
14 Ngô Thị Oanh
Điện thoại:0987820214
Email: oanhnt.ndm@nghean.edu.vn
Giáo viên
CN
Ngô Thị Oanh
15 Nguyễn Thị Nhàn
Điện thoại:0947239990
Email: nguyennhan.2907@gmail.com
Giáo viên
CN
Nguyễn Thị Nhàn
16 Phan Thị Ngọc Tú
Điện thoại:0977733739
Email: phanthingoctu79@gmail.com
Giáo viên
CN
Phan Thị Ngọc Tú
17 Lê Hồng Sơn
Điện thoại:0986184123
Email: sonlh.ndm@nghean.edu.vn
Giáo viên
CN
Lê Hồng Sơn
18 Nguyễn Hồng Phương
Điện thoại:0985885760
Email: hongphuong83na@gmail.com
Bí thi đoàn trường
CN
Nguyễn Hồng Phương
19 Trần Thị Huế
Điện thoại:0973548882
Email: hotrandieuchau88@gmail.com
Giáo viên
CN
Trần Thị Huế
20 Chu Văn Hải
Điện thoại:0967307966
Email: quanghai888@gmail.com
Tổ phó bộ môn
CN
Chu Văn Hải
Tổ Vật lí - CN - Thể dục - GDQP
21 Lê Ngọc Năm
Điện thoại:0963679603
Email: ngocnamle75@yahoo.com.vn
Tổ trưởng bộ môn
CN
Lê Ngọc Năm
22 Nguyễn Thanh Sơn
Điện thoại:0972166624
3654512
Email: sonnt.ndm@nghean.edu.vn
Giáo viên
CN
Nguyễn Thanh Sơn
23 Đặng Văn Quyết
Điện thoại:0943234322
Email: diachiao09@gmail.com
Giáo viên
CN
Đặng Văn Quyết
24 Hồ Thanh Lộc
Điện thoại:0968786798
Email: holocndm@gmail.com
Giáo viên
Trưởng ban TTND
ThS
Hồ Thanh Lộc
25 Đặng Thị Thùy Linh
Điện thoại:0968786781
Email: dangthuylinhndm@gmail.com
Giáo viên
CN
Đặng Thị Thùy Linh
26 Vũ Thị Hoài
Điện thoại:0984685731
Email: vuthihoai162@gmail.com
Giáo viên
CN
Vũ Thị Hoài
27 Lê Văn Chương
Điện thoại:0978665818
Email: chuonglv.ndm@nghean.edu.vn
Giáo viên
CN
Lê Văn Chương
28 Nguyễn Văn Đào
Điện thoại:0962827434
Email: nguyenvandaondm@gmail.com
Giáo viên
CN
Nguyễn Văn Đào
29 Trần Xuân Hoàng
Điện thoại:0987715325
Email: hoangyenndm12112002@gmail.com
Giáo viên
CN
Trần Xuân Hoàng
30 Hồ Hữu Thuận
Điện thoại:0984040289
Email: thuanhh.ndm@nghean.edu.vn
Giáo viên
CN
Hồ Hữu Thuận
31 Phan Thị Lài
Điện thoại:0989826665
Email: miuthu2011@gmail.com
Giáo viên
CN
Phan Thị Lài
32 Mai Văn Dũng
Điện thoại:0984066787
Email: dungmv.ndm@nghean.edu.vn
Tổ phó bộ môn
CN
Mai Văn Dũng
33 Nguyễn Hồng Lĩnh
Điện thoại:0984235129
Email: banlinh1984@gmail.com
Phó bí thư Đoàn trường
CN
Nguyễn Hồng Lĩnh
34 Phạm xuân Thành
Điện thoại:0982164146
Email: thanhndm@gmail.com
Giáo viên
CN
Phạm xuân Thành
35 Lê Đình Cơ
Điện thoại:0988207767
Email: cold.ndm@nghean.edu.vn
Giáo viên
CN
Lê Đình Cơ
Tổ Hóa - Sinh
36 Trần Cảnh Ban
Điện thoại:0978481750
Email: bantc.ndm@nghean.edu.vn
Giáo viên
CN
Trần Cảnh Ban
37 Nguyễn Thị Kim Cúc
Điện thoại:0976345084
Email: cucndm@gmail.com
Giáo viên
CN
Nguyễn Thị Kim Cúc
38 Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Điện thoại:01685312397
Email: kiennhan18072009@gmail.com
PBT Đoàn TN trường
CN
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
39 Hồ Thị Huệ
Điện thoại:01699206552
Email: hothihuendm@gmail.com
Tổ phó bộ môn
CN
Hồ Thị Huệ
40 Nguyễn Văn Hùng
Điện thoại:0964275567
Email: hungnv.ndm@nghean.edu.vn
Tổ trưởng bộ môn
CN
Nguyễn Văn Hùng
41 Phan Hoài Thanh
Điện thoại:0947014627
Email: chemistry.phan@gmail.com
Giáo viên
ThS
Phan Hoài Thanh
42 Hồ Thị Ngọc
Điện thoại:01689918970
Email: hothingoc1985@gmail.com
Giáo viên
CN
Hồ Thị Ngọc
43 Phạm Thị Mỹ Nhung
Điện thoại:01214019813
Email: vuthanhql3@gmail.com
Giáo viên
CN
Phạm Thị Mỹ Nhung
44 Nguyễn Thị Thủy
Điện thoại:01669103902
Email: nguyenthuy08shh@gmail.com
Giáo viên
CN
Nguyễn Thị Thủy
45 Đậu Thị Tú
Điện thoại:0946014387
Email: chemistry.phan@gmail.com
Giáo viên Đậu Thị Tú
46 Trần Thị Thái
Điện thoại:0985200602
Email: tranthai219@gmail.com
Giáo viên
ThS
Trần Thị Thái
47 Hồ Bá Nhàn
Điện thoại:0973592184
Email: nghianhan2003@gmail.com
Giáo viên
ThS
Hồ Bá Nhàn
48 Trần Văn Tuấn
Điện thoại:0934574908
Email: tuantv.ndm@nghean.edu.vn
Giáo viên
CN
Trần Văn Tuấn
Tổ ngữ văn
49 Hồ Thị Tuyết
Điện thoại:01649041696
Email: tuyetht.ndm@nghean.edu.vn
Tổ trưởng bộ môn
CN
Hồ Thị Tuyết
50 Trần Ngọc Hòa
Điện thoại:0917946180
Email: hoatn.ndm@nghean.edu.vn
Giáo viên
ThS
Trần Ngọc Hòa
51 Trần Thị Mai Hiên
Điện thoại:01677569792
Email: hienttm.ndm@nghean.edu.vn
Giáo viên
ThS
Trần Thị Mai Hiên
52 Phạm Thị Hà
Điện thoại:098455163
Email: phamthihanguyenducmau@gmail.com
Giáo viên
CN
Phạm Thị Hà
53 Trần Thị Dung
Điện thoại:0987313937
Email: chieutim237@yahoo.com
Giáo viên
ThS
Trần Thị Dung
54 Lưu Thị Hiền
Điện thoại:0976444859
Email: luuhientuan@gmail.com
Giáo viên
CN
Lưu Thị Hiền
55 Phạm Thị Huế
Điện thoại:01698858898
Email: huephuonguyen@gmail.com
Giáo viên
CN
Phạm Thị Huế
56 Mai Thị Nga
Điện thoại:0985885760
Email: mainga84@gmail.com
Giáo viên
ThS
Mai Thị Nga
57 Ngô Thị Miên
Điện thoại:01683474546
Email: mienvan87@gmail.com
Giáo viên
CN
Ngô Thị Miên
58 Trương Thị Phượng
Điện thoại:0982806990
Email: phuongco85@gmail.com
Giáo viên
CN
Trương Thị Phượng
59 Hồ Thị Vân
Điện thoại:0988173794
Email: hothivan76@gmail.com
Giáo viên
ThS
Hồ Thị Vân
Tổ Ngoại ngữ
60 Phạm Thế Hiền
Điện thoại:0985887088
Email: hienpt.ndm@gmail.com
Tổ trưởng bộ môn
CN
Phạm Thế Hiền
61 Nguyễn Thị Chung
Điện thoại:01689917641
Email: chungnguyen159@gmail.com
Giáo viên
CN
Nguyễn Thị Chung
62 Nguyễn Thị Hoa
Điện thoại:0988851677
Email: nguyenmaihoa.ndm@gmail.com
Giáo viên
CN
Nguyễn Thị Hoa
63 Hồ Thị Lan Hương
Điện thoại:0912864385
Email: lanhuongc3ndm@gmail.com
Giáo viên
CN
Hồ Thị Lan Hương
64 Chu Thị Trung Thu
Điện thoại:0978310027
Email: thuctt.ndm@nghean.edu.vn
Giáo viên
CN
Chu Thị Trung Thu
65 Nguyễn Anh Tuấn
Điện thoại:01686826356
Email: tuanna.ndm@nghean.edu.vn
Giáo viên
CN
Nguyễn Anh Tuấn
66 Hồ Thị Ngọc Bích
Điện thoại:0942874632
Email: bichhtn.ndm@nghean.edu.vn
Giáo viên
CN
Hồ Thị Ngọc Bích
67 Lê Thị Diệu
Điện thoại:01646329909
Email: dieuna2010@gmail.com
Giáo viên
CN
Lê Thị Diệu
68 Trịnh Thị Lộc
Điện thoại:0942990233
Email: loclinhndm@gmail.com
Giáo viên
CN
Trịnh Thị Lộc
69 Nguyễn Thị Ngọc
Điện thoại:0976342570
Email: ngocnt.ndm@nghean.edu.vn
Giáo viên
CN
Nguyễn Thị Ngọc
Tổ Sử - Địa - GDCD
70 Đặng Quang Tuấn
Điện thoại:01248282065
Email: tuandqndm@gmail.com
Tổ trưởng bộ môn
CN
Đặng Quang Tuấn
71 Nguyễn Thị Thúy Hằng
Điện thoại:01664572659
Email: nhuhiep30-10-2001@gmail.com
Giáo viên
CN
Nguyễn Thị Thúy Hằng
72 Nguyễn Thị Vinh
Điện thoại:0985555978
Email: vinhndm@gmail.com
Giáo viên
UV BCH Công đoàn
Nguyễn Thị Vinh
73 Nguyễn Thị Thanh Thủy
Điện thoại:01669738190
Email: nguyenthanhthuy070782@gmail.com
Giáo viên
CN
Nguyễn Thị Thanh Thủy
74 Phạm Văn Hòa
Điện thoại:0968100363
Email: hoapv.ndm@nghean.edu.vn
Giáo viên
Tố phó bộ môn
CN
Phạm Văn Hòa
75 Bạch Thị Liệu
Điện thoại:01262253273
Email: lieundm@gmail.com
Giáo viên
CN
Bạch Thị Liệu
76 Cao Thị Phượng
Điện thoại:0943227599
Email: haphuongndm@gmail.com
Giáo viên Cao Thị Phượng
77 Lê Thị Thủy
Điện thoại:01655678910
Email: lethuy.ndm@gmail.com
Giáo viên
CN
Lê Thị Thủy
78 Hồ Đức Minh
Điện thoại:0976345388
Email: hoducminh79@gmail.com
Giáo viên
CN
Hồ Đức Minh
79 Hồ Đại Thắng
Điện thoại:0977614963
977614963
Email: yenlinh05@gmail.com
CT Công Đoàn Hồ Đại Thắng
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây